Toelatingsbeleid

Stichting Onderwijs Midden-Limburg heeft zeven scholen verdeeld over acht schoollocaties. Alle
scholen hebben een eigen identiteit. Wij vinden het belangrijk dat de school aansluit bij de keuze van het kind en de zorg die een kind nodig heeft. Als een kind (samen met de ouders / verzorgers) goed kan kiezen, dan is de kans op een succesvolle tijd op school het grootst.

Toelatingseisen

Nt2 Mundium College is een VO school voor Eerste Opvang Anderstaligen (EOA). Dit betekent dat we alleen leerlingen aannemen die

  • een migratieachtergrond hebben;
  • 12 jaar of ouder zijn;
  • jonger zijn dan 18 jaar of voor hun achttiende verjaardag gestart zijn met het leren van Nederlands op een VO school met een EOA / ISK voorziening;
  • het Nederlands onvoldoende beheersen om deel te nemen aan Nederlandstalig onderwijs;
  • woonachtig zijn in het voedingsgebied van het samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Limburg;

Voor de doorstroom vanuit de basisschool naar onze school geldt dat aanmelding door de basisschool via de zorgcoördinator verloopt. Zie hiervoor de wegwijzers doorstromen PO op de website van het samenwerkingsverband VO/VSO Midden-Limburg en ons schoolondersteuningsprofiel.

Indien een leerling met een migratieachtergrond op een andere VO school van het samenwerkingsverband wordt aangemeld, kan de VO school advies inwinnen bij Nt2 Mundium College. Vanuit dit advies kan volgen dat plaatsing op Nt2 Mundium College de juiste plek is of plaatsing op de VO School.

Voor alle aanmeldingen en advies verzoeken geldt dat we indien nodig aanvullend onderzoek doen door bijvoorbeeld taaltoetsen af te nemen om te bepalen of plaatsing op Nt2 Mundium College passend is. Indien de leerling langer dan twee jaar in Nederland is en de Nederlandse taal onvoldoende beheerst, wordt altijd verder onderzoek gedaan om te bepalen wat een passende onderwijsplek is.

In voorkomende gevallen waarin een aanmelding niet voldoet aan bovenstaande criteria beslist de schoolleiding.

Afwijzing

Als plaatsing op Nt2 Mundium College niet passend is voor de leerling, dan wordt dit door de zorgcoördinator toegelicht in een gesprek. Tevens volgt dan een advies voor passende plaatsing op een andere school.