Niveau 2 – Team

Bij  dit niveau zijn er zodanige onderwijs en/of gedragsproblemen gesignaleerd dat extra ondersteuning vereist is.  De interne mogelijkheden van de school worden ingezet: mentor, team, collegiale consultatie, leerling/groepsbespreking, zorgcoördinator en orthopedagoog op afroep.  De  interacties tussen leerling, mentor, ouders/verzorgers/voogden vinden plaats op een systematische en transparante werkwijze.

Signalen zoals ongeoorloofde afwezigheid worden volgens regionale afspraken gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling staat ingeschreven. Ziekmeldingen van leerlingen worden gemeld aan de GGD (Jeugdarts) conform de regionale afspraken.

Wanneer niveau 2 niet voldoende ondersteuning biedt voor de leerling, kan deze leerling aangemeld worden voor een intern zorgoverleg.