Ziekte, afspraak of verlof?

Ben je ziek of te laat?

Dan moet dit vóór 9.00 uur ‘s morgens telefonisch doorgegeven worden door één van je ouders of verzorgers.

Afspraak bij de dokter, tandarts, COA, GGD, etc.?

Vul het verzuimbriefje (ook verkrijgbaar bij de receptie) in. Geef het verzuimbriefje aan jouw mentor vóór de afspraak.

Melding van verzuim bij DUO

De school meldt verzuim (ongeoorloofde afwezigheid) bij DUO. Om te bepalen of er een melding bij DUO gemaakt moet worden, wordt de beslisboom van DUO gebruikt.

Wat doet school en leerplicht?

Afhankelijk van de soort melding nemen we als school, zo nodig samen met leerplicht en schoolarts actie. In de tabel hieronder staat beschreven welke actie genomen wordt bij een melding.

Verzuim
Soort melding Actie door school Actie door leerplicht
Te laat “tijd voor tijd” tijdens een pauze. Geen.
Herhaald te laat na gesprek met mentor/ verzuimcoördinator Mentor informeert ouders/verzorgers Leerplicht voert een persoonlijk gesprek met leerling op school.
Verzuim gerelateerd aan (vermoedelijke) achterliggende problematiek Zorgcoördinator bespreekt de situatie in het ZAT.
Verzuimcoördinator informeert ouders/verzorger en meldt via DUO bij Leerplicht.
Kan zorg inschakelen en/of overgaan tot handhaving.
Leerplicht voert gesprek bij gemeente met leerling en ouder/verzorger.
Leerplicht stuurt ouders/verzorgers afspraken per brief en een e-mail naar school.
Wettelijk ongeoorloofd verzuim
Soort melding Actie door school Actie door leerplicht
Ongeoorloofd afwezig
(16 lesuren in 4 weken)
School informeert ouders/verzorgers en meldt via DUO bij leerplicht. Leerplicht voert gesprek bij gemeente met leerling en ouder/verzorger.
Kan zorg inschakelen en bij herhaald verzuim overgaan tot zorgmelding of proces-verbaal.
Leerplicht stuurt ouders/verzorgers afspraken per brief en een e-mail naar school.
Ziekteverzuim
Soort melding Actie door school Actie door leerplicht
Elke ziekmelding School (receptie) neemt ziekmelding aan en registreert dit in het leerlingvolgsysteem. Geen.
Frequent ziekteverzuim
of
Langdurig ziekteverzuim
Mentor gaat in gesprek met leerling en ouders over zorgelijk ziekteverzuim. Leerplicht kan op verzoek van school aanschuiven bij het gesprek met ouders.
Mentor/verzuimcoördinator meldt zorgelijk/twijfelachtig ziekteverzuim bij jeugdarts en/of ZAT en bespreek dit met de leerling en ouders. Jeugdarts nodigt leerling en ouders uit voor een gesprek ter beoordeling ziekte.
Mentor/verzuimcoordinator ontvangt terugkoppeling van jeugdarts en volgt advies op. Jeugdarts koppelt bevindingen met advies terug naar school en aan ouders.
Verzuimcoördinator meldt leerling via DUO bij Leerplicht wanneer:

  • Jeugdarts dit nodig acht;
  • Niet verschijnen bij jeugdarts;
  • Weigeren mee te werken aan oplossing;
  • Aanhouden van ziekteverzuim.
Leerplicht voert gesprek met leerling en ouder bij gemeente.
Kan zorg inschakelen en bij herhaald verzuim overgaan tot zorgmelding of proces verbaal.
Leerplicht stuurt ouders/verzorgers afspraken per brief en een e-mail naar school.
Aanvraag extra verlof / luxe verlof
Aanleiding Actie door school Actie door leerplicht
Aanvraag extra verlof 1 t/m 10 schooldagen Directeur is bevoegd gezag en kent aanvraag schriftelijk toe of wijst deze af. Consult Leerplicht altijd mogelijk.
Aanvraag extra verlof
meer dan 10 schooldagen
Directeur stuurt de aanvraag, met standpunt van school, door naar Leerplicht. Leerplicht is bevoegd gezag. Informeert ouders en directeur over besluit.
Luxe verzuim, verlof zonder toestemming vooraf van school/Leerplicht Verzuimcoördinator meldt luxe verzuim via DUO bij Leerplicht. Leerplicht onderzoekt en maakt proces-verbaal op.
Aanvraag vrijstelling schoolbezoek
Aanmelding Actie door school Actie door leerplicht
Verzoek om (tijdelijke) vrijstelling leerplicht Verwijzing ouders naar Leerplicht met vermelding van standpunt school. Leerplicht is bevoegd gezag, hoort ouders en school.
Informeert beiden schriftelijk over besluit.