Zorg en begeleiding

Onze school moet een veilig ontwikkelings- en leeromgeving zijn. Het gaat verder dan alleen onderwijs geven. Leerlingen komen vaak met veel vragen binnen. Het bieden van een luisterend oor en het opbouwen van een vertrouwensband hoort bij ons onderwijs. Voelt een leerling zich lekker in zijn vel dan presteert hij beter en heeft hij meer perspectief. De begeleiding van de individuele leerling neemt een belangrijke plaats in binnen onze school. Migreren en je vrienden en familie achterlaten geeft een hoge stressfactor in de beleving van onze jongeren. Daarnaast kunnen ook de redenen voor vertrek uit het geboorteland traumatiserend zijn. Behalve het aanpassen aan de Nederlandse cultuur moet de leerling een nieuwe taal leren. Daar komt vaak nog bij dat veel van onze leerlingen alleenstaand zijn en hier geen eigen ouders hebben om hen te helpen met hun dagelijkse problemen. Verder is er voor een groot aantal leerlingen ook nog de onzekerheid rond het verkrijgen van een verblijfsvergunning.

We werken aan ’Zorg op maat’ voor iedere leerling die dit nodig heeft. Dit betekent dat aan de leerling individuele begeleiding geboden wordt om zich verder te ontwikkelen. Onze docenten dienen over de deskundigheid te beschikken om gedifferentieerd met groepen te werken en onderwijs op maat aan te bieden. De school probeert voorwaarden te scheppen zodat de leerling (en de ouders) het werken aan de toekomst gaan zien. Het onderwijsaanbod moet zijn afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van de leerling. Dit moet zichtbaar zijn in het Ontwikkelingsperspectiefplan (opp). Ook voor een leerling die geen toekomstperspectief in Nederland heeft is het van belang dat hij bagage meekrijgt om weerbaar te zijn. Zodoende kan hij zich staande houden in elke samenleving waarin hij tijdens zijn leven terecht komt.

Zorg staat ten dienste van de ondersteuning van leerlingen in hun onderwijs- en ontwikkelingsproces. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de school primair een onderwijsinstelling is. Dat betekent dat we in de praktijk ook problemen signaleren zoals financiële of juridische zorgen, bijvoorbeeld als een jongere status heeft gekregen. We zouden de jongere en de ouders graag willen helpen om alle veranderingen in goede banen te leiden, maar soms moeten we constateren dat het onze zorg en onderwijstaak te buiten gaat. We verwijzen de leerlingen of de ouders wel zo goed mogelijk door. Door de onbekendheid met ons zorgsysteem kan de stap naar externe instanties voor de ouders en de leerling een hoge drempel zijn.

Een aantal uitgangspunten van waaruit we werken zijn:

 • Bieden van een drempelloze school die structuur geeft in een veilig klimaat;
 • Starten vanuit onderwijs- en daarbij begeleidingsbehoeften;
 • Gericht op reële doelen en haalbare adviezen;
 • Uitgaan van samenwerking en interacties tussen leerling, docent, ouders/verzorgers/voogden op een systematische en transparante werkwijze.

Het basispakket aan zorg is gericht op de volgende zorgvelden:

 • Leren leren (voortgang in het leerproces/leerresultaten)
 • Leren leven (welzijn/welbevinden)
 • Leren kiezen (schoolloopbaan/toekomstperspectief)

Het cascademodelDe concrete ondersteuning en zorg voor de leerling wordt vanuit het cascademodel georganiseerd. Dit model geeft vijf niveaus van ondersteuning aan:

 1. Mentor en docent
 2. Team
 3. Zorgteam
 4. ZAT
 5. Samenwerkingsverband