Over ons

Wie zijn wij?

NT2 Mundium College is een school voor Eerste Opvang Anderstaligen. Wij werken samen aan een actieve school, waar anderstalige leerlingen in een veilige leeromgeving op een zo kort mogelijke termijn worden voorbereid op het reguliere Nederlandse onderwijs en waar de competenties van de individuele leerling optimaal benut worden. Wij hebben een regionale functie en verzorgen onderwijs aan leerlingen vanaf 12 jaar met ongeveer vijftig verschillende nationaliteiten.

Het leren van de Nederlandse taal is de sleutel naar een nieuwe toekomst in Nederland. Goed onderwijs aan nieuwkomers is ook gericht op het leren van cultuur, gewoontes en gebruiken.
Naast het leren van de Nederlandse taal bieden wij ook al die vakken aan die het de individuele leerling mogelijk maken tot de vervolgopleiding van haar of zijn keus te worden toegelaten. Daarbij valt te denken aan vakken zoals rekenen, wiskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, economie, etc. op het gewenste niveau voor doorstroom naar het reguliere VO, MBO of HBO/WO.

Voor niet-leerplichtigen bestaat tevens de mogelijkheid hun taalniveau, na het behalen van het inburgeringscertificaat, zodanig te verfijnen dat het hun positie op de arbeidsmarkt significant verbetert of mogelijkheden biedt om toegelaten te worden op een HBO of WO studie.

Nieuw in Nederland en de wens om de persoonlijke startkwalificatie in de nieuwe samenleving te verbeteren? Neem dan contact met ons op.

Directie

Mevr. Hilde Kleynen (locatiedirecteur)
Mevr. Mieke van Montfort (teamleider)
Dhr. Erik van den Hout (teamleider)

Onderwijs Ondersteunend Personeel

Mevr. Sanela Hamzic, management assistente/administratie
Mevr. Tamara Emans, receptie/ondersteuning praktijklessen
Mevr. Nora Mazouz, receptie/administratie
Dhr. Hans Thissen, conciërge
Dhr. Herman Meijers, conciërge
Dhr. Jan Dahmen, conciërge
Dhr. Alex Bartels, TOA ICT

Docenten

Mevr. Alexandra Adriaens-Beckx
Dhr. Marc Bisschops
Mevr. Yvonne Boeve
Dhr. Timo Bohnen
Mevr. Maril Borrenbergs
Mevr. Tineke Breuer
Mevr. Anke van Brink-Borsboom
Dhr. Hub Budie
Mevr. Inge Caelen
Mevr. Annica Casti
Mevr. Barbara Corstjens
Mevr. Ani Davtjan
Mevr. Marlou Domurath
Mevr. San van Esser
Mevr. Marga Gerrits
Mevr. Desirée Hinzen-Schoenmakers
Dhr. Erik van Herwijnen
Mevr. Belinda Höfer
Mevr. Marijke de Jong
Dhr. Rik Krowinkel
Mevr. Marian Maassen
Mevr. Suzan Maessen
Dhr. Cor Mestrom
Mevr. Nashrina Musahal
Mevr. Valda Noblesse
Mevr. Sendy Perazic
Mevr. Sanja Peters-Avramovic
Mevr. Brenda Peulen
Mevr. Bonnie Ploum
Mevr. Evelien Ruyloft
Mevr. Lizzy Sallah-Goodison
Dhr. Twan Stemkens
Dhr. Johan Smeets
Mevr. Marion Toma
Dhr. Bernard van der Velden
Dhr. Fons Van Hoof

Aanmelden

U kunt uw kind of leerling van uw school, of uzelf telefonisch aanmelden.

Telefoon: 0475-453618

Email: info@nt2mundium.nl

Na de aanmelding volgt een intakegesprek. Het is de bedoeling dat, afhankelijk van de leeftijd (leerplichtig of niet) zowel de leerling als de ouder(s)/verzorger(s) bij het gesprek aanwezig zijn. Tijdens het gesprek brengen wij persoonlijke gegevens en onderwijsgegevens in kaart. Ook wordt met behulp van toetsing het huidige taalniveau bepaald indien de leerling al in het Nederlands aanspreekbaar is.

De intake wordt verzorgd door:

Rik Krowinkel en Mieke van Montfort: leerplichtige leerlingen

San van Esser: niet-leerplichtige leerlingen

Medezeggenschap

De school beschikt over een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en medewerkers van de school en vergadert 6 keer per jaar. De raad bespreekt met de schoolleiding beleidsaspecten van de school. In het reglement medezeggenschap is vastgelegd welke onderwerpen voor advies dan wel instemming aan de raad worden voorgelegd.

De MR bestaat uit: Jan Dahmen (lid), Erik van Herwijnen  (voorzitter) en Nashrina Musahal (secretaris).

De MR is bereikbaar via: e.vanherwijnen@nt2mundium.nl

Vertrouwenspersoon

Nt2 Mundium College beschikt over een schoolvertrouwenspersoon voor leerlingen waarop een beroep kan worden gedaan onder andere in geval van pesten, agressie en geweld, discriminatie, racisme, seksuele intimidatie en homoseksuele intimidatie.

Naam schoolvertrouwenspersoon : Mieke van Montfort  tel.nr 0475-453618

Klachten

Nt2 Mundium College kent een klachtenregeling. De tekst van deze regeling is verkrijgbaar bij de schooladministratie en van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg.: www.soml.nl .  Voor de behandeling van klachten op schoolniveau is er een Bemiddelings-Assistentie-Team (B.A.T.) ingesteld. In dit team hebben zitting:  de contactpersoon, de vertrouwenspersoon en een lid van de schoolleiding. Wie een  klacht heeft kan deze melden bij:

Contactpersoon: Hilde Kleynen tel.nr 0475-453618

Vertrouwenspersoon: Mieke van Montfort  tel.nr 0475-453618

 

Indien een klacht niet op schoolniveau kan worden opgelost zal de klacht door het B.A.T. doorgeleid worden naar de externe onafhankelijke klachtencommissie. Alle klachten kunnen ook rechtstreeks worden voorgelegd aan de externe onafhankelijke klachtencommissie:

Externe Onafhankelijke Klachtencommissie

t.a.v. de ambtelijk secretaris, mevr. E. Kurstjens

Postbus 270

5900 AG Venlo

U kunt zich ook rechtstreeks wenden tot de externe vertrouwenspersoon Dhr. F. Uiting via de mail: vertrouwenspersoon.soml@gmail.com

U kunt de tekst van het Reglement Externe Onafhankelijke Klachtencommissie vinden op de website van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg : www.soml.nl

Veilige school

De school onderschrijft en conformeert zich aan de aanpak zoals beschreven in het convenant “Veiligheid in en om de school” van de gemeenten Roermond, Beesel, Echt-Susteren, en Leudal. Een exemplaar hiervan is beschikbaar bij de schooladministratie.

SOML

Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) biedt met 1000 personeelsleden passend onderwijs aan ruim 8500 leerlingen. We willen jongeren inspireren, motiveren, écht raken. Dat doen we door samen met hen te ontdekken waar ze goed in zijn en hen te begeleiden om die talenten verder te ontwikkelen. Uitdagend onderwijs voor alle leerlingen in Midden-Limburg, dáár staat SOML voor.

De missie van SOML is als volgt beschreven:

De SOML-scholen zijn open scholen, toegankelijk voor iedereen. Ze werken solidair samen voor alle leerlingen in Midden-Limburg. Door de variëteit aan scholen, met elk een eigen karakter, creëert SOML voor ouders en leerlingen een maximale keuzevrijheid. Leerlingen kunnen rekenen op onderwijs dat bij hen past. In alle SOML-scholen vindt daarnaast vorming tot verantwoordelijke burgers plaats. Medewerkers gedragen zich professioneel en staan open voor de mening van anderen. SOML garandeert hechte verankering in de regio, transparantie en verantwoording.

 

De Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) is in formele zin het bevoegd gezag. SOML kent tevens een Raad van Toezicht.

Stichting Onderwijs Midden-Limburg
Bezoekadres :
Heinsbergerweg 180
6045 CK Roermond

Postadres :

Postbus 975
6040 AZ Roermond
College van Bestuur:                                                                                                                   

de heer drs. M.J.H.M. Kikken, voorzitter

de heer P.M.E.G.M. Slegers RA, lid

 

Raad van Toezicht:                                                                                                       

De heer drs. J.W.F.M. Knapen, voorzitter

Mevrouw M.E. Wouterlood-van Pijlen, secretaris

De heer drs. J.M. Dijkman, lid

De heer drs. N.C.J. Hoenen, lid

De heer mr. F.L.J. van Vloten, lid

 

Meer informatie vindt u op de website: www.soml.nl

U kunt ook mailen naar:  soml@soml.nl

SOML is telefonisch  bereikbaar via: 0475 – 322324