Klachtenregeling

Waar kunt u terecht als u een klacht heeft?

Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) en de scholen streven ernaar om, bij het realiseren van hun doelstellingen, problemen en klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Zijn er toch problemen en/of klachten? Dan dienen deze goed te worden behandeld. Daarom gebruiken onze scholen een klachtenregeling en klachtenroute. Zo weten leerlingen, ouders en personeelsleden welke stappen we zetten als iemand een klacht heeft. De tekst van deze regeling en de klachtenrouting zijn verkrijgbaar via de schooladministratie en de websites van de school en Stichting Onderwijs Midden-Limburg (www.soml.nl): klachtenregeling en een klachtenrouting.

In het verleden is gebleken dat de meeste problemen en klachten relatief eenvoudig van aard zijn en in principe op schoolniveau kunnen worden opgelost. Wij nodigen u daarom uit bij ontevredenheid, de direct betrokkene of de mentor aan te spreken. Indien dit niet of niet voldoende leidt tot een oplossing kunt u hierover contact opnemen met de schoolleiding.

Vertrouwenspersonen

Op iedere school en andere organisatieonderdelen is tenminste één interne vertrouwenspersoon benoemd. Deze vertrouwenspersoon behandelt klachten over ongewenste omgangsvormen. Voor Nt2 Mundium College is dit: Belinda Höfer, 0475-453618.

Het bevoegd gezag heeft ook twee externe vertrouwenspersonen benoemd. Ook hier kan men met klachten terecht. De externe vertrouwenspersonen zijn de heer Funs Uiting (vertrouwenspersoon.soml@gmail.com) en mevrouw Lonneke Martens (ekgmmartens@gmail.com).

Klachtenregeling en klachtenrouting

Komt u er op schoolniveau niet uit? Of is uw klacht naar uw mening niet naar behoren opgelost? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan het College van Bestuur van SOML. Daarna kan de klacht worden doorgeleid naar de externe vertrouwenspersoon of rechtstreeks naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC). U kunt er ook voor kiezen zelf uw klacht in te dienen bij de LKC:

Postadres:
Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508AD UTRECHT

Tel.: 030-2809590
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Integriteit en misstanden

SOML heeft een regeling ‘Melden vermoeden misstanden in het Voortgezet Onderwijs’ en een integriteitscode. Zo voldoen we aan de code Goed Onderwijsbestuur van de VO-raad. U kunt de teksten vinden op de website van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg: www.soml.nl. Voor meer informatie en meldingen met betrekking tot bovenstaande regelingen kunt u terecht bij een van onze externe vertrouwenspersonen.