Klachtenregeling

Waar kunt u terecht als u een klacht heeft?

Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) en de onder haar gezag ressorterende scholen streven ernaar om bij het realiseren van hun doelstellingen, problemen en klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Voor het geval zich problemen en/of klachten voordoen, dienen deze op effectieve wijze te worden behandeld. Onze scholen hanteren een klachtenregeling en klachtenrouting, zodat leerlingen en hun ouders en ook alle personeelsleden weten welke stappen we zetten als iemand een klacht indient.

Voor de behandeling van klachten betreffende ongewenste omgangsvormen is op iedere school of ander organisatieonderdeel tenminste één interne vertrouwenspersoon benoemd.

Voor Nt2 Mundium College is dit: Mieke van Montfort, 0475-453618.

Het bevoegd gezag heeft ook twee externe vertrouwenspersonen benoemd tot wie klagers zich kunnen wenden, ook bij overige klachten.

Dit is dhr. Funs Uiting, te bereiken via: vertrouwenspersoon.soml@gmail.com en mevrouw L. Martens, te bereiken via ekgmmartens@gmail.com.

In het verleden is gebleken dat de meeste problemen en klachten relatief eenvoudig van aard zijn en in principe op schoolniveau kunnen worden opgelost. Wij nodigen u daarom uit bij ontevredenheid, de direct betrokkene of de mentor aan te spreken. Indien dit niet of niet voldoende leidt tot een oplossing kunt u hierover contact opnemen met de schoolleiding.

Als u er op schoolniveau niet uitkomt of de klacht naar uw mening niet naar behoren is opgelost, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het College van Bestuur waarna de klacht kan worden doorgeleid naar de externe vertrouwenspersoon of rechtstreeks naar de Landelijke Klachtencommissie (LKC).

Ook kunt u er voor kiezen zelf uw klacht in te dienen bij de LKC

Contactgegevens:
LKC: Onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie Onderwijs ( LKC)
Postadres: Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508AD UTRECHT
Tel.: 030-2809590
Email: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Nt2 Mundium College kent een klachtenregeling en een klachtenrouting. De tekst van deze regeling en de klachtenrouting zijn verkrijgbaar bij de schooladministratie en is te vinden op de website van de Stichting Onderwijs Midden-Limburg.

Procedure klachten voor inburgeringscursisten

De cursist Inburgering volgt de procedure zoals beschreven op de pagina Inburgering.