Veiligheid

Stichting Onderwijs Midden-Limburg wil dat alle leerlingen en medewerkers gezond en veilig naar school kunnen. Want veiligheid is nodig om goed te kunnen leren en werken. Iedereen moet zich op z’n gemak voelen. Daar is iedereen samen voor verantwoordelijk.

Daarom kijken we steeds kritisch naar wat er goed gaat en wat er beter kan. We hebben daarover binnen en buiten de organisatie afspraken gemaakt. Die regels zijn vastgelegd in protocollen en het schoolveiligheidsplan. We besteden ook veel aandacht aan onze normen en waarden, het (werk)geluk en de gezondheid van leerlingen en medewerkers.

We doen er dus alles aan om ongelukken of grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Gebeurt er toch iets? Dan bekijken we altijd hoe we dat in de toekomst kunnen voorkomen. Het is daarom goed dat medewerkers en leerlingen over het eigen en elkaars gedrag nadenken. Daar moet altijd over gepraat kunnen worden. We doen daarom regelmatig onderzoek naar (het gevoel van) veiligheid van leerlingen en medewerkers.

Convenant Veiligheid in en om de school

SOML werkt samen met o.a. de politie en de GGD. Samen hebben we het convenant ‘Veiligheid in en om de School’ ondertekend. Daarmee laten we zien dat we thema’s die grote invloed kunnen hebben op leerlingen en/of de maatschappij samen willen aanpakken. SOML handelt daarom altijd op basis van dit veiligheidsprotocol.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Onze school heeft een ‘Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling’. Hebben onze medewerkers een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling? Dan worden de stappen uit de meldcode gevolgd.

Meldplicht bij seksueel misbruik in het onderwijs

Als medewerkers een vermoeden hebben van een mogelijk zedendelict (door een medewerker tegenover een minderjarige leerling) dan moeten ze dat direct doorgeven aan het bevoegd gezag. Dat is een wettelijke verplichting. Het bevoegd gezag overlegt dan met de vertrouwensinspecteur. Als de school seksueel misbruik vermoedt, dan doet men daarvan aangifte bij de politie.