Medezeggenschapsraad

Onze school beschikt over een medezeggenschapsraad (MR). Deze bestaat uit een aantal ouders, leerlingen en medewerkers. Zij bespreken het beleid met de leiding van de school. In het ‘reglement medezeggenschap’ staat welke onderwerpen er in ieder geval besproken moeten worden. Onze MR vergadert 3 keer per jaar.

De MR bestaat uit: Erik van Herwijnen (voorzitter), Lizzy Sallah-Goodison (secretaris), een ouder/voogd en een leerling.
De MR is bereikbaar via: e.vanherwijnen@nt2mundium.nl