Medezeggenschapsraad

De school beschikt over een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en medewerkers van de school en vergadert 3 keer per jaar. De raad bespreekt met de schoolleiding beleidsaspecten van de school. In het reglement medezeggenschap is vastgelegd welke onderwerpen voor advies dan wel instemming aan de raad worden voorgelegd.

De MR bestaat uit: Erik van Herwijnen (voorzitter), vacature (secretaris), een ouder/voogd en een leerling.
De MR is bereikbaar via: e.vanherwijnen@nt2mundium.nl