Stage

In het kiezen van de juiste vervolgopleiding en daarbij de leerling verantwoordelijk maken voor zijn eigen leerproces, speelt de stage een belangrijke rol. De leerlingen die de leerlijn MBO volgen, kunnen kiezen voor een stage in de vorm van een beroepsoriënterende stage. Tijdens de beroepsoriënterende stage maakt de leerling kennis met de beroepspraktijk. Onder begeleiding leert de leerling doorgaans de centrale taakaspecten van de beroepsuitoefening kennen, zowel naar beroepsvaardigheden als naar verlangde beroepshouding. De leerling doet ervaring op met de beroepseigen werkwijzen, technieken en methoden van aanpak. Tevens doet leerling daarbij ervaring op met het werken in een arbeidsorganisatie. Tijdens de stage krijgt de leerling de gelegenheid om de op school opgedane kennis in praktijk te brengen. De leerling kan, met hulp en onder toezicht, handelingen en activiteiten naar tevredenheid uitvoeren.

De stage heeft tevens de gelegenheid de op school geleerde en ingeoefende sociale vaardigheden in praktijk te brengen. De stagecoördinator verzorgt de organisatie en begeleiding van de stage.