Schaderegeling en verzekering

Aansprakelijkheidsverzekering

Stichting Onderwijs Midden-Limburg heeft een aansprakelijkheidsverzekering met een maximale verzekerde som van € 2.500.000,00 per aanspraak en maximaal € 5.000.000,= per verzekeringsjaar. Voor schade aan zaken geldt er een eigen risico van € 250,00 per aanspraak. Er wordt vanuit gegaan dat de leerlingen c.q. ouders voor hun eigen aansprakelijkheid zelf een aansprakelijkheidsverzekering particulieren afsluiten. Leerlingen c.q. ouders zijn dus niet meeverzekerd op deze polis.

Het risico van schade veroorzaakt door de stagiaires (leerlingen van SOML) tijdens hun tewerkstelling aan zaken die toebehoren aan, respectievelijk onder beheer zijn van bedrijven waar de stagiaires werkzaam zijn, is tot een maximum bedrag van € 25.000,00 per aanspraak meeverzekerd met een eigen risico € 150,00 per aanspraak.

Ongevallenverzekering

Deze verzekering is van kracht voor ongevallen die de leerlingen overkomen gedurende de tijd dat ze onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten (ook tijdens de excursies, stages, e.d.) mits en zolang zij woonachtig zijn in Nederland of in het grensgebied met Nederland en voorkomen in een hiervoor bestemde administratie. Ook is deze verzekering van kracht gedurende het rechtstreeks van huis naar school gaan, het van school naar huis gaan (beide ten hoogste één uur voor en één uur na de schooltijden. Bij een afstand van meer dan 4 kilometer is dit twee uur voor en na schooltijd) of van school naar een andere door de schoolleiding of leerkracht/hulpkracht aangegeven plaats en terug gaan. Er is daarom ook dekking voor de leerlingen die onderweg zijn om ‘s middags thuis te gaan eten, zolang zij rechtstreeks van school naar huis en terug gaan. Geen dekking is er voor de leerlingen die tijdens de schooltijden op eigen gelegenheid het terrein verlaten.

De verzekerde bedragen zijn:

 • € 1.000,- bij overlijden
 • € 50.000,- (maximaal) bij blijvende invaliditeit
 • € 1.000,- voor kosten van geneeskundige behandeling (secundaire dekking na een zorgverzekering)**
 • € 136,00 voor tandheelkundige behandeling per element.**

** Uitsluitend als aanvulling op een primaire ziektekostenverzekering of voorziening. Eigen risico € 50,00 per gebeurtenis.

Volledigheidshalve vermelden wij dat schade aan goederen (zoals aan brillen en fietsen) niet onder de verzekering vallen.

Reisverzekering

Voor reizen of activiteiten kan naast de ongevallenverzekering een reisverzekering zijn afgesloten. Per reis wordt vooraf bepaald of een reisverzekering noodzakelijk is. De dekking van de reisverzekering is:

 • extra kosten (verzekerd tegen kostprijs):
  1. Kosten van opsporing, redding, repatriëring,
  2. In geval van overlijden de kosten van vervoer van het stoffelijk overschot naar de woonplaats in Nederland.
  3. Extra reiskosten en extra kosten voor (verlengd) verblijf wegens ziekte, ongevalsletsel, werkstaking, natuurrampen of klimatologische omstandigheden.
  4. Extra reiskosten voor de terugroeping wegens familieomstandigheden en ernstige zaakschade in Nederland.
  5. Kosten van organisatie, telefoon, telegram, fax en telexkosten ad € 50,00 i.v.m. gebeurtenissen als omschreven in de subs a t/m d.
 • Reisbagage
  € 500,00 (beschadiging, diefstal, verlies of vermissing). Voor bepaalde bagage is een maximale vergoeding:

  • Mobiele telefoons 10% van verzekerd bedrag; ICT-apparatuur 50% van verzekerd bedrag; (zonne)brillen en contactlenzen 10% van verzekerd bedrag; en noodaanschaf kleding en toiletartikelen 20% van verzekerd bedrag;
  • In geval van diefstal, verlies of vermissing van paspoort, identiteitskaart, visum, rijbewijs etc. wordt de kostprijs vergoed;
  • € 100,00 eigen risico voor bagage per persoon per reis;
  • € 2.500,00 medische apparatuur (eigendom of bruikleen).

Aandachtspunten:

 • Uitdrukkelijk vermelden wij dat bij diefstal, verlies of beschadiging geen vergoeding wordt uitgekeerd indien niet de normale voorzichtigheid in acht is genomen.
 • Geld, cheques en creditcards zijn niet meeverzekerd.
 • Apparatuur is niet verzekerd indien onbeheerd in een voertuig achtergelaten.
 • Bij een beroep op de reisverzekering dient bij verlies of diefstal een bewijs van aangifte bij de politie verstrekt te worden.
 • Deze reisverzekering biedt secundaire dekking.
 • Het verzekerd bedrag voor bepaalde bagage is beperkt. Indien u een ruimere dekking wenst, dient u dit via een eigen reisverzekering te regelen.

In geval van schade:

De schooladministratie dient zo snel mogelijk van een schadegeval op de hoogte te worden gebracht.
De betrokkene ontvangt dan een schadeformulier, dat hij na invulling weer bij de administratie inlevert. Daarbij dient tevens een verklaring van de eigen zorgverzekeraar omtrent het eigen risico te worden bijgevoegd. De schooladministratie zendt vervolgens het ingevulde schadeformulier en verklaring omtrent het eigen risico, met alle op het geval betrekking hebbende originele nota’s naar Zicht risico- en verzekeringsadviseurs t.a.v. de schade-afdeling. Zij zorgen voor verdere afhandeling van de schadevergoeding.

Voor vragen kunt u contact opnemen met dhr. M. Smeets via 0475 – 213046 of m.smeets@soml.nl.

Postadres en e-mailadres van de schade-afdeling:
Zicht risico- en verzekeringsadviseurs
T.a.v. schade-afdeling
Postbus 10431
6000 GK WEERT
E-mailadres: schade.varia@zichtadviseurs.nl