Protocol cameratoezicht

Elke school moet zorgen voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van collega’s en leerlingen. Cameratoezicht helpt om de veiligheid en spullen van de school, leerlingen en medewerkers te beschermen. Dat mag ook volgens de AVG, zolang we ons aan bepaalde afspraken houden.

Het volledige protocol dat o.a. het gebruik van camera’s, het bekijken van de beelden en de opslag van de beelden beschrijft, staat hieronder.

Protocol cameratoezicht

In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de geplaatste camera’s, het bekijken van beelden en de opslag van beeldmateriaal. In het kader van de Arbo-wet heeft de schoolleiding van Nt2 Mundium College de zorgplicht met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van medewerkers en leerlingen. Met het plaatsen van camera’s willen wij de belangen en eigendommen van de school, van leerlingen en medewerkers behartigen en beschermen. Dat een directie hiertoe bevoegd is blijkt uit de AVG.

De afspraken met betrekking tot het gebruik van camera’s zijn de volgende:

Het doel van cameratoezicht

 1. Bewaking in verband met toegang en schade door vandalisme en diefstal;
 2. 24 uur toezicht;
 3. Herkenning of identificatie van personen die bij gebeurtenissen betrokken zijn geweest;
 4. Bevorderen van het gevoel van veiligheid;
 5. Preventie van onwenselijk gedrag;
 6. Ondersteuning bij opsporing van strafbare feiten;
 7. Ter beveiliging van onze en andermans eigendommen.

Informatie

Bij de ingang van het schoolterrein is kenbaar gemaakt dat er op gebruik gemaakt wordt van cameratoezicht. Dit protocol volgt het document https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/cameratoezicht/cameratoezicht-op-school van de Autoriteit Persoonsgegevens en is conform de AVG opgesteld.

Zichtbaarheid camera’s

De camera’s zijn zichtbaar opgehangen, er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen camera’s. In bijzondere gevallen, bij vermoeden van onrechtmatig handelen van leerlingen of personeel, kan tijdelijk een verborgen camera worden geplaatst.

Bewaartermijn beelden

De camerabeelden worden na schooldagen maximaal vier weken bewaard. Indien er in de periode geen incidenten hebben plaatsgevonden of zijn gemeld bij de schoolleiding, worden de beelden verwijderd. In weekenden en vakanties gaat de termijn van vier weken in, gerekend vanaf de eerste schooldag na het weekend of de vakantie. Beelden van een incident worden tot uiterlijk het moment waarop dit incident is afgehandeld bewaard, echter niet langer dan vier weken. Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van onderzoek, waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. De wettelijke termijn van vier weken is dan niet van toepassing.

Receptieprotocol

Incidenten die het bewaren van beelden noodzakelijk maken, worden geregistreerd en door de medewerkers van de receptie gedocumenteerd in ons receptieprotocol. Als beelden van een incident worden bekeken, wordt daarvan melding gemaakt in het receptieprotocol. Het protocol wordt beheerd door de Office Manager.

Bekijken van beelden

Toestemming voor het bekijken van opgeslagen camerabeelden kan alleen gegeven worden door een lid van de schoolleiding. Opgeslagen camerabeelden kunnen uitsluitend in opdracht van en in het bijzijn van een lid van de schoolleiding of een daartoe door de directie gemandateerde medewerker bekeken worden. Actuele camerabeelden mogen alleen met toestemming van de schoolleiding bekeken worden. Ter beoordeling aan de schoolleiding en in aanwezigheid van de schoolleiding kunnen beelden bekeken worden door belanghebbenden. Belanghebbenden zijn slachtoffers in de zin van een vorm van agressie of geweld:

 • fysiek geweld: o.a. schoppen, slaan, verwonden, vastgrijpen;
 • psychisch geweld: o.a. lastig vallen, bedreigen, achtervolgen;
 • seksueel geweld: o.a. ongewenste intimiteiten;
 • vernieling en / of diefstal van eigendommen.

Beheer systeem

Medewerkers van de afdeling ICT/Facilitair zijn alleen gerechtigd benodigde software te installeren en te controleren op het functioneren van het systeem. Bekijken van beelden is niet toegestaan. De afdeling ICT/Facilitair rapporteert halfjaarlijks over het functioneren van de beeldregistratie en het bewaren van beelden.

Informatie aan ouders

 1. Ouders van een leerling die een incident meldt dat het bekijken van camerabeelden noodzakelijk maakt, worden hiervan door de schoolleiding op de hoogte gesteld.
 2. Indien een leerling – in het belang van het oplossen van een incident – wordt verzocht camerabeelden te bekijken, worden ouders hiervan op de hoogte gesteld. Ouders kunnen het bekijken van de beelden desgewenst bijwonen.
 3. Ouders van een leerling die na het bekijken van de camerabeelden als “verdachte” geïdentificeerd wordt, worden hiervan door de schoolleiding op de hoogte gesteld en hebben het recht de beelden binnen de bewaartermijn uit dit protocol te bekijken.
 4. Camerabeelden die een incident registeren dat aangifte bij de politie noodzakelijk maakt, kunnen desgevraagd door de politie bekeken worden. Betrokken leerlingen en ouders worden hierover geïnformeerd.

Overige bepaling

In situaties waarin dit protocol niet voorziet, beslist de schoolleiding.