Passend onderwijs

Het bestuur van SOML maakt samen met 11 andere besturen voor voortgezet (speciaal) onderwijs deel uit van het Samenwerkingsverband VO/VSO 31.02 (SWV Midden-Limburg). Samen zorgen zij voor een dekkend aanbod in passend onderwijs in Midden-Limburg. Het SWV heeft als doel dat elke leerling die extra zorg of ondersteuning nodig heeft, geholpen wordt.

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Het moet ervoor zorgen dat elk kind het beste uit zichzelf haalt. Scholen kijken daarom naar de onderwijsbehoeften van leerlingen en bieden ondersteuning waar nodig. Dit alles zodat alle jongeren zo dicht mogelijk bij huis onderwijs kunnen volgen. Scholen die deel uitmaken van het SWV hebben zich dus verplicht om op alle mogelijke manieren samen te werken, zodat leerlingen goed ondersteund kunnen worden. Dat doen ze door gebruik te maken van de kennis van alle partners binnen het samenwerkingsverband.

De scholen van SOML zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van het SWV (dhr. Mark van de Mortel, mevr. Judith Goossens en dhr. Danny Hermans) en in het dagelijks bestuur (door Judith Goossens). Elke SOML-school vaardigt een managementlid af naar het directieberaad, waar samen met collega’s van de andere scholen in het SWV gewerkt wordt aan passend onderwijs. De zorgcoördinatoren van SOML maken deel uit van een projectgroep van het SWV.

Het beleid van het SWV is vastgelegd in het ondersteuningsplan SWV VO 31.02, 2019-2023. Op het niveau van het SWV functioneert een ondersteuningsplanraad (OPR), het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsrecht m.b.t. het ondersteuningsplan.

Leden ondersteuningsplanraad SWV vanuit SOML (op het moment van schrijven):
Dhr. Pierre Salden, personeelslid
Dhr. Mark Peeters, ouderlid

Verdere informatie over het samenwerkingsverband en het ondersteuningsplan vindt u op www.swvvomiddenlimburg.nl.