Kwaliteitszorg

De onderwijskwaliteit op scholen dient aan bepaalde kwaliteitseisen te voldoen. Deze basiskwaliteit is door de Inspectie van het Onderwijs vastgelegd in hun ‘Waarderingskader’. Naast dit kader is er ruimte voor onze eigen ambities. Deze ambities hebben we vastgelegd in ons schoolplan en liggen in het verlengde van het Meerjarenbeleidsplan ‘Pluk en verwonder’ van Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML), waarvan onze school deel uitmaakt.

Zowel op stichtings- als op schoolniveau is een stelsel voor kwaliteitszorg ingericht. Daarmee volgen en borgen we op school- en stichtingsniveau onze onderwijskwaliteit, en kunnen we deze waar nodig verbeteren. Doordat de kwaliteitsstelsels met elkaar in verbinding staan, ontstaat er een goede samenwerking en kunnen we dus goed van elkaar leren. Zo kunnen we via onze kwaliteit- en leerlingvolgsystemen bijvoorbeeld de onderwijsresultaten, de ontwikkeling en mate van tevredenheid van onze leerlingen volgen en zaken als begeleiding, ondersteuning, aanbod en didactisch en pedagogisch handelen daarop afstemmen.

U kunt onze onderwijsresultaten vinden op www.onderwijsinspectie.nl. Uitgebreide informatie over (de kwaliteit van) ons onderwijs vindt u op www.scholenopdekaart.nl.

De manier waarop wij op onze school de kwaliteitszorg hebben ingericht, staat beschreven in ons Schoolplan 2021-2025. In het Jaarbeleidsplan 2022 wordt kwaliteitszorg verder toegelicht.