Veilige school

SOML wil haar leerlingen en medewerkers een gezonde en veilige werkomgeving bieden. Daarin moet iedereen zich op zijn gemak voelen. Zo kan er goed gewerkt en geleerd worden. Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een prettig leer- en werkklimaat op scholen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokkenen, zowel binnen als buiten de organisatie.

Wij besteden altijd en procesmatig aandacht aan het zorgen voor (en het waarmaken van) een veilig schoolklimaat. Ter bevordering van de veiligheid in en om de school zijn er intern en extern afspraken gemaakt. Die afspraken zijn vastgelegd in protocollen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de normen en waarden in de school en het welzijn van leerlingen en medewerkers.

Als organisatie blijven we kritisch naar onszelf kijken. We doen er alles aan om grensoverschrijdend gedrag of ongevallen te voorkomen. Doet zich toch grensoverschrijdend gedrag of een fysiek ongeval voor? Dan zullen we altijd kijken hoe we de kans op nieuwe ongewenste gebeurtenissen kunnen verkleinen.

Dat doen we graag in een cultuur waarin leerlingen en medewerkers aan het denken worden gezet over hun houding en handelen. Daar moet altijd open over gepraat kunnen worden. We vragen daarom regelmatig naar (het gevoel van) veiligheid van leerlingen (Vensters VO) en personeelsleden (medewerkerstevredenheidsonderzoek).

Convenant Veiligheid in en om de School

SOML heeft samen met samenwerkende partners (zoals de politie en de GGD) het convenant ‘Veiligheid in en om de School’ ondertekend. Daarmee laten we zien dat we alle thema’s die een impact kunnen hebben op leerlingen of die maatschappelijke onrust kunnen veroorzaken, goed willen aanpakken en afhandelen. SOML handelt dan ook altijd op basis van dit veiligheidsprotocol.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Onze school heeft een ‘Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling’. Als onze medewerkers een vermoeden hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling, worden de stappen gevolgd zoals deze in de meldcode beschreven staan.

Meldplicht bij seksueel misbruik in het onderwijs

Deze wet verplicht alle medewerkers die een vermoeden hebben van (of informatie krijgen over) een mogelijk zedendelict door een medewerker van de school jegens een minderjarige leerling onmiddellijk door te geven aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag overlegt vervolgens met de vertrouwensinspecteur en doet bij een vermoeden van een zedendelict aangifte bij de politie.