Passend onderwijs

Het bestuur van SOML maakt samen met 11 andere besturen voor voortgezet en speciaal voortgezet onderwijs deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 31.02 (SWV).
De regio van dit SWV valt samen met het voedingsgebied van SOML-scholen.
Het SWV stelt zich ten doel: alle leerlingen een passend onderwijstraject te bieden. Scholen die deel uitmaken van het SWV hebben zich verplicht op alle mogelijke manieren, maar vooral door gebruik te maken van de rijke expertise van de partners binnen het samenwerkingsverband, zodanig samen te werken dat zoveel mogelijk leerlingen in het regulier onderwijs goed ondersteund kunnen worden.
Indicator voor het welslagen van passend onderwijs is dat leerlingen hun ontwikkelperspectief realiseren, waaronder wordt verstaan dat in elk geval een diploma op het tevoren ingeschatte niveau behaald wordt. Maar ook: leren leren, ambities kunnen realiseren en zich kunnen ontwikkelen als persoon.
Met als uiteindelijke doel waardige deelname aan de maatschappij nu en in de toekomst.

De vier scholengemeenschappen van SOML zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van het SWV (dhr. Jos Gijzen, dhr. Ton Houben en dhr. Jan Fasen) en in het dagelijks bestuur (de heer Albert Nuss).
Elke SOML-school vaardigt een managementlid af naar het directieberaad waar zij samen met hun collega’s van de andere scholen in het SWV deel van uitmaken.
De zorgcoördinatoren van SOML maken deel uit van de projectgroep van het SWV.

Het beleid van het SWV wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan, waar ook de verdeling van middelen over de scholen deel van uitmaakt. Het ondersteuningsplan is midden 2017 en begin 2018 geactualiseerd en is in mei 2018 opnieuw vastgesteld. Op het niveau van het SWV functioneert een ondersteuningsplanraad, die instemmingsrecht heeft m.b.t. het ondersteuningsplan.

Leden Ondersteuningsplanraad SWV vanuit SOML:
Dhr. Jos Graus (personeel)
Dhr. Pierre Salden (personeel)
Dhr. Piet Reijnders (ouder)
Dhr. Thijs van Elsen (ouder)
Dhr. Leon Custers (ouder)

Verdere informatie over het samenwerkingsverband en het ondersteuningsplan vindt u op www.swvvomiddenlimburg.nl