Passend onderwijs

Het bestuur van SOML maakt samen met 11 andere besturen voor Voortgezet en Voortgezet Speciaal onderwijs deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 31.02 (SWV). De regio van ons SWV valt samen met het voedingsgebied van de SOML-scholen. Het SWV stelt zich ten doel dat elke leerling die een ondersteuningsbehoefte heeft, geholpen wordt.

Scholen die deel uitmaken van het SWV hebben zich verplicht om op alle mogelijke manieren samen te werken, zodat leerlingen in het regulier onderwijs goed ondersteund kunnen worden. Dat doen ze vooral door gebruik te maken van de kennis van alle partners binnen het samenwerkingsverband.

Passend onderwijs is geslaagd wanneer leerlingen hun ontwikkelperspectief realiseren. Dat betekent dat er in ieder geval een diploma op het van tevoren ingeschatte niveau behaald wordt. Maar ook dat er aandacht is voor leren leren, het kunnen realiseren van ambities en je kunnen ontwikkelen als persoon. Het uiteindelijke doel is een waardige deelname aan de maatschappij. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

De scholen van SOML zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van het SWV ( dhr. Mark van de Mortel, mevr. Hilde Kleynen en dhr. Jan Fasen) en in het dagelijks bestuur (dhr. Albert Nuss). Elke SOML-school vaardigt een managementlid af naar het directieberaad, waar zij samen met hun collega’s van de andere scholen in het SWV deel van uitmaken. De zorgcoördinatoren van SOML maken deel uit van de projectgroep van het SWV.

Het beleid van het SWV is vastgelegd in het ondersteuningsplan SWV VO 31.02, 2019-2023. Op het niveau van het SWV functioneert een ondersteuningsplanraad (OPR), het medezeggenschapsorgaan van het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsrecht m.b.t. het ondersteuningsplan.

Leden ondersteuningsplanraad SWV vanuit SOML:
Dhr. Jos Graus (personeel)
Dhr. Pierre Salden (personeel)
Dhr. Piet Reijnders (ouder)
Dhr. Thijs van Elsen (ouder)
Dhr. Leon Custers (ouder)

Verdere informatie over het samenwerkingsverband en het ondersteuningsplan vindt u op www.swvvomiddenlimburg.nl