Informatieplicht aan gescheiden ouders

Ook de niet met het gezag belaste ouder heeft volgens het Burgerlijk Wetboek recht op informatievoorziening over het kind. Standpunt van de school met betrekking tot de informatievoorziening aan gescheiden ouders is dat beide ouders zoveel mogelijk samen naar de informatie- en/of ouderavonden dienen te komen. Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, verwacht de school dat de ene ouder, of de ouder die met het gezag over het kind is belast (verzorger), de andere ouder informeert. Is dat niet mogelijk dan kan er contact met de school worden opgenomen over de wijze van informatievoorziening, anders dan hiervoor genoemd. De school hoeft geen informatie te verstrekken indien het belang van het kind zich tegen het geven van informatie zou verzetten. ( dit dient dan te blijken uit bijvoorbeeld rapporten van psychologen of artsen).

De volgende wetsartikelen zijn van toepassing:

  • Artikel 1:377b BW. De met het gezag belaste ouder heeft op grond van dit artikel uit het Burgerlijk Wetboek de verplichting de andere ouder op de hoogte te houden van gewichtige aangelegenheden die het kind betreffen;
  • Artikel 1:377c BW. De school is in principe verplicht een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, desgevraagd van beroepshalve beschikbare informatie te voorzien over belangrijke feiten en omstandigheden die het kind of de verzorging en opvoeding van het kind betreffen. Art. 1:377c BW kent twee beperkingen voor het verstrekken van informatie. De informatie wordt niet verstrekt als de school de informatie niet op gelijke wijze aan de ouder met het ouderlijk gezag zou verschaffen of als het belang van het kind zich tegen het verschaffen van de informatie verzet;
  • Artikel 23b van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) bepalen dat de school over de vorderingen van de leerlingen rapporteert aan hun ouders.