Ons onderwijs

Missie

Nt2 Mundium College is een veilig thuis voor kinderen en jongeren die hulp krijgen bij het vinden van een waardevolle plek in de Nederlandse samenleving. Niet alleen door te taal te leren, maar juist ook via maatwerk en persoonlijke ontwikkeling wordt een brug geslagen tussen de leerlingen en mogelijke vervolgopleidingen en/of arbeidsplaatsen. De docenten van onze school geven elke dag duwtjes in de goede richting. Wij werken samen aan een open en actieve school, waar anderstalige leerlingen in een veilige leeromgeving op een zo kort mogelijke termijn worden voorbereid op het reguliere Nederlandse onderwijs en waar de competenties van de individuele leerling optimaal benut worden. De geweldige mix van nationaliteiten, culturen en leeftijden, maakt dat wij zoveel maatwerk bewerkstellingen.

Leerroutes

In samenwerking met ITTA hebben wij uitstroomprofielen opgesteld en vastgesteld wat er nodig is om het beoogde eindniveau te behalen. Na een verlengde intake worden leerlingen aan een leerlijn gekoppeld. Analfabeten en andersalfabeten moeten eerst gealfabetiseerd worden in het westers schrift voordat ze in een leerlijn geplaatst kunnen worden.

Taalwerkplaats

De taalwerkplaats heeft een ondersteunende functie in de taalleerbehoeften van de leerling. Een leerling of mentor kan met een specifieke hulpvraag terecht bij de taalwerkplaats. Binnen de taalwerkplaats werkt de leerling individueel of in een kleine groep aan zijn eigen individuele taaldoelen onder begeleiding van een docent.
De doelen zijn gericht op:
– het herstellen van tekorten op een gebied van de Nederlandse taal, of
– het herhalen van de leerstof, zodat de leerling met voldoende zelfvertrouwen verder kan gaan met de leerstof in de klas, of
-het vooraf bestuderen van nieuwe leerstof, zodat de leerling voldoende zelfvertrouwen krijgt en niet meer tegen de les opziet.

Binnen de taalwerkplaats maken we gebruik van de Nt2 expertise die aanwezig is in onze organisatie. Niet alleen leerlingen van onze eigen school maken gebruik van de taalwerkplaats. Op verzoek wordt er ook taalondersteuning geboden aan leerlingen met individuele taaldoelen van VO-scholen in de nabije omgeving.

Stage

In het kiezen van de juiste vervolgopleiding en daarbij de leerling verantwoordelijk maken voor zijn eigen leerproces, speelt de stage een belangrijke rol. De leerlingen die de leerlijn MBO volgen, kunnen kiezen voor een stage in de vorm van een beroepsoriënterende stage. Tijdens de beroepsoriënterende stage maakt de leerling kennis met de beroepspraktijk. Onder begeleiding leert de leerling doorgaans de centrale taakaspecten van de beroepsuitoefening kennen, zowel naar beroepsvaardigheden als naar verlangde beroepshouding. De leerling doet ervaring op met de beroepseigen werkwijzen, technieken en methoden van aanpak. Tevens doet hij/zij daarbij zijn ervaring op met het werken in een arbeidsorganisatie. Tijdens de stage krijgt de leerling de gelegenheid om de op school opgedane kennis in praktijk te brengen. De leerling kan, met hulp en onder toezicht, handelingen en activiteiten naar tevredenheid uitvoeren.

De stage heeft tevens de gelegenheid de op school geleerde ,en ingeoefende sociale vaardigheden in praktijk te brengen. De stagecoördinator, Brenda Peulen, verzorgt de organisatie en begeleiding van de stage.

Decaan

De decanen verzorgen loopbaangesprekken met leerlingen en verschaffen informatie over beroep- en studiemogelijkheden. Ze ondersteunen de leerling in het maken van een studiekeuze. De decanen zijn het aanspreekpunt voor mentoren, ouders, leerlingen en vervolgopleidingen. Ze begeleiden de leerling met de aanmelding en volgen de voortgang hiervan. De decaan draagt zorg voor een warme overdracht met de vervolgopleiding.

Onze decanen:

Mevr. Bonnie Ploum (MBO entree)
Mevr. Desirée Schoenmakers-Hinzen (MBO niveau 2,3,4)
Dhr. Rik Krowinkel (VO)

Verzuim
Ziekte
Extra verlof / Luxe verlof
Onze leerlingenzorg

Onze school moet een veilig ontwikkelings- en leeromgeving zijn. Het gaat verder dan alleen onderwijs geven. Leerlingen komen vaak met wantrouwen binnen. Het bieden van een luisterend oor en het opbouwen van een vertrouwensband hoort bij ons onderwijs. Voelt een leerling zich lekker in zijn vel dan presteert hij beter en heeft hij meer perspectief. De begeleiding van de individuele leerling neemt een belangrijke plaats in binnen onze school. Migreren en je vrienden en familie achterlaten geeft een hoge stressfactor in de beleving van onze jongeren. Daarnaast kunnen ook de redenen voor vertrek uit het geboorteland traumatiserend zijn. Behalve het aanpassen aan de Nederlandse cultuur moet de leerling een nieuwe taal leren. Daar komt vaak nog bij dat veel van onze leerlingen alleenstaand zijn en hier geen eigen ouders hebben om hen te helpen met hun dagelijkse problemen. Verder is er voor een groot aantal leerlingen ook nog de onzekerheid rond het verkrijgen van een verblijfsvergunning.

We werken aan ’Zorg op maat’ voor iedere leerling die dit nodig heeft. Dit betekent dat aan de leerling individuele begeleiding geboden wordt om zich verder te ontwikkelen. Onze docenten dienen over de deskundigheid te beschikken om gedifferentieerd met groepen te werken en onderwijs op maat aan te bieden. De school probeert voorwaarden te scheppen zodat de leerling (en de ouders) het werken aan de toekomst gaan zien. Het onderwijsaanbod moet zijn afgestemd op de mogelijkheden en behoeften van de leerling. Dit moet zichtbaar zijn in het Ontwikkelingsperspectief (opp). Ook voor een leerling die geen toekomstperspectief in Nederland heeft is het van belang dat hij bagage mee krijgt om weerbaar te zijn. Zodoende kan hij zich staande houden in elke samenleving waarin hij tijdens zijn leven terecht komt.

Zorg staat ten dienste van de ondersteuning van leerlingen in hun onderwijs- en ontwikkelingsproces. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de school primair een onderwijsinstelling is. Dat betekent dat we in de praktijk ook problemen signaleren zoals financiële of juridische zorgen, bijvoorbeeld als een jongere status heeft gekregen. We zouden de jongere en de ouders graag willen helpen om alle veranderingen in goede banen te leiden,  maar soms moeten we constateren dat het onze zorg en onderwijstaak te buiten gaat. We verwijzen de leerlingen of de ouders wel zo goed mogelijk door. Door de onbekendheid met ons zorgsysteem kan de stap naar externe  instanties  voor de ouders en de leerling een hoge drempel zijn.  Maatschappelijk werk en Centrum voor Jeugd en Gezin houden wekelijks  een open spreekuur in de school zodat ouders en leerling met allerlei vragen buiten de onderwijs-zorgen ook in een vertrouwde omgeving terecht kunnen.

Een aantal uitgangspunten van waaruit we werken zijn:

  • Bieden van een drempelloze school die structuur geeft in een veilig klimaat;
  • Starten vanuit onderwijs- en daarbij begeleidingsbehoeften;
  • Gericht op reële doelen en haalbare adviezen;
  • Uitgaan van samenwerking en interacties tussen leerling, docent, ouders/verzorgers/voogden op een systematische en transparante werkwijze.

Het basispakket aan zorg is gericht op de volgende zorgvelden:

  • Leren leren (voortgang in het leerproces/leerresultaten)
  • Leren leven (welzijn/welbevinden)
  • Leren kiezen (schoolloopbaan/toekomstperspectief)

De concrete ondersteuning en zorg voor de leerling wordt vanuit het cascademodel georganiseerd. Dit model  geeft vijf niveaus van ondersteuning aan.

Niveau 1: Mentor- en docent

Wanneer er zorgen zijn over leerlingen, komen in eerste instantie de mentoren en het docententeam in actie. De regelmatige leerling- en/of groepsbesprekingen vormen een goede basis om alle pedagogische en didactische signalen van docenten over leerlingen te ordenen en te bespreken.  De mentor en docenten maken afspraken en deze afspraken worden geregistreerd en structureel geëvalueerd. Mocht binnen dit niveau de zorgen rondom de leerling en/of groep niet verminderen, kan de leerling en/of groep besproken worden binnen een intern zorgoverleg (niveau 2).

Niveau 2: Team

Bij  dit niveau zijn er zodanige onderwijs en/of gedragsproblemen gesignaleerd dat extra ondersteuning vereist is.  De interne mogelijkheden van de school worden ingezet: mentor, team, collegiale consultatie, leerling/groepsbespreking,  rekencoördinator, taalcoördinator, zorgcoördinator en orthopedagoog.  De  interacties tussen leerling, mentor, ouders/verzorgers/voogden vinden plaats op een systematische en transparante werkwijze.

Signalen zoals ongeoorloofde afwezigheid worden volgens regionale afspraken gemeld bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling staat ingeschreven. Ziekmeldingen van leerlingen worden gemeld aan de GGD (Jeugdarts) conform de regionale afspraken.

Wanneer niveau 2 niet voldoende ondersteuning biedt voor de leerling, kan deze leerling aangemeld worden voor een intern zorgoverleg.

Niveau 3: Zorgteam

De zorgcoördinator, counselor en de mentor vormen samen het zorgteam op school. In het  intern zorgoverleg ligt het accent op het snel gezamenlijk beoordelen van signalen van problemen, het in gang zetten van lichte hulp voor de leerling en de ouders, en ondersteuning bieden aan de docent.  De leerling en ouders/verzorgers/voogden bij de zorgen betrekken en de terugkoppeling van degenen die het signaal inbrachten, zijn belangrijke aandachtspunten bij de bespreking van het intern zorgoverleg.

 

Er wordt voor en individuele leerling een verbetertraject opgesteld, uitgevoerd en samen met de ouders/verzorgers/voogden door gesprekken gemonitord.  Na een tijdje wordt dan gekeken of de gemaakte afspraken effect hebben en de leerling beter meedraait. Is dit niet het geval dan moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt. Het alternatief is dat de leerling wordt aangemeld bij het ZAT.

Niveau 4: ZAT

Is er meer expertise nodig om meer ondersteuning aan een leerling te bieden dan de school in huis heeft dan komt het ZAT in beeld. Hierin zitten externe instanties in die de zorgvraag mee-onderzoeken. Met hen worden handelingsafspraken gemaakt die worden teruggekoppeld naar het zorgteam en vervolgens naar de betrokken mentor en docenten. Momenteel zitten een leerplichtambtenaar, schoolarts, maatschappelijk werker, Centrum voor Jeugd en Gezin-consulente, zorgcoördinator bij het ZAT-overleg. Een orthopedagoog kan  geconsulteerd  worden naar aanleiding van een besproken probleem bij een leerling. Bespreking vindt plaats met een ondertekende toestemmingsverklaring. Is deze niet aanwezig, dan kan een leerling anoniem besproken worden.

Niveau 5: Samenwerkingsverband (SWV)

Op dit niveau zijn de onderwijs- en begeleidingsproblemen van dien aard dat de leerling speciale zorg nodig heeft in een aangepaste setting. Aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) wordt gedaan bij het Bovenschoolse toetsingsorgaan (BTO).